Home

Fabian Winiger

I am a REN XUE teacher based in Switzerland.

I began learning from Yuan Tze in: 2008
I started teaching Ren Xue in: 2018
I am qualified to teach REN XUE at Level:
 • 1: Theory of Qi, Tian Yuan & Di Yuan, Group Qi Healing
 • 2: Theory of Shen/Consciousness, Ren Yuan & Xia Yuan, Individual Qi Healing
 • 3: Theory of Totality, Zhong Yuan & Shang Yuan, Remote Qi Healing
 • 4: Tong Yuan, Totality Healing: Five Xin
 • 5: Ling Yuan, Totality Healing: Patterns
 • 6: Ming Yuan, Yuan Ming Medicine: Great Integration for Realisation & Wisdom
My types of ACTIVITY:
 • Class
 • Individual
 • Workshop
 • Online Sessions
My teaching FOCUS:
 • Yuan Qigong
 • Yuan Ming
Address:
Lucerne, Switzerland