Home

Mary Richey

.

I began learning from Yuan Tze in: 2019
I started teaching Qigong in: 2019
I am qualified to teach REN XUE at Level:
  • 1: Theory of Qi, Tian Yuan & Di Yuan, Group Qi Healing
My types of ACTIVITY:
  • Class
My teaching FOCUS:
  • Yuan Qigong
Address:
California, USA