Home

Not running regular classes at the moment but I do Qi healings and worshops

I began learning from Yuan Tze in: 2004
I started teaching Qigong in: 2009
I am qualified to teach REN XUE at Level:
 • 1: Theory of Qi, Tian Yuan & Di Yuan, Group Qi Healing
 • 2: Theory of Shen/Consciousness, Ren Yuan & Xia Yuan, Individual Qi Healing
 • 3: Theory of Totality, Zhong Yuan & Shang Yuan, Remote Qi Healing
 • 4: Tong Yuan, Totality Healing: Five Xin
 • 5: Ling Yuan, Totality Healing: Patterns
 • 6: Ming Yuan, Yuan Ming Medicine: Great Integration for Realisation & Wisdom
My types of ACTIVITY:
 • Event
 • Individual
 • Workshop
My teaching FOCUS:
 • Yuan Qigong
 • Yuan Ming
Address:
Whangarei, Northland, New Zealand